Ne ga wa ku wa kono kudo kuwo

 

Ne ga wa ku wa kono kudo kuwo
Motte hamani ku issaï nyo yo bosshi
Warera toshujo tomina tomoni butsudo wo josen koto wo o o