Eko

Aogi Koi Ne Ga Wa Ku Wa
Sambo Fushite Shokan Wo Tare Tamae
Jo Rai Maka Hannya Haramita Shingyo Wo
Fujutsu Atsumuru Tokoro No Kudo Ku Wa
Dai Hon Kyo Shu Honshi Shakya Muni Butsu
Shin Tan Shoso Bodai Daruma Daiosho
Eihei Dogen Daiosho
Keizan Jokin Daiosho
Kaku Kaku Rekidai No Daiosho Naramini
Somon Kodo Daiosho
Mokudo Taisen Daiosho
No Tame Kamiji On Ni Muku I
Honjitsu (nom du dojo) Ni
Sanzen Seishu Ichido No Kofuku Wo
Kinen Sen Koto Wo